MESAJ DE INTERES PUBLIC

Primăria Comunei Bradu anunță că, pentru sezonul rece 2019 – 2020, acordarea ajutoarelor pentru încălzire se va face pe baza unui dosar depus la sediul Primăriei Comunei Bradu – Compartimentul Asistenta Sociala, începând cu data de 15 octombrie.


Beneficiari:
– familiile și persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru de familie si folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi – cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române;


Tipuri de ajutoare:
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:
– ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;
– ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
– ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.
Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.


Condiții de acordare:
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza Cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.
Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi:
– proprietarul locuinței;
– persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauza de întreținere;
– titularul contractului de închiriere;
– alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
– reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.


În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:
– începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
– începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevazuta la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioara celei în care se solicita dreptul la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale. De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masa, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).


Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.


LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE
În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI
 

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:


PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ
 
În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:Lista documentelor utilizate:


➢ Cerere-declarație pe propria răspundere;
➢ Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosința asupra imobilului ( adeverință  de rol,contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație,etc.);
➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);
➢ Certificat de căsătorie;
➢ Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;
➢ Adeverință de elev sau student cu mențiunea dacă primește bursă sau nu, cuantumul și tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);
➢ Talon alocație de stat sau adeverință de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului Argeș cu mențiunea dacă beneficiază de alocația de stat;


➢ Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
➢ Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;
➢ Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;
➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;
➢ Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii;
➢ Talon alocație de susținere din luna anterioară depunerii cererii;


➢  ➢ Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătorească încredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverința din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform OUG 70/2011, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului în care acestea își au domiciliul sau reședința;
➢ Talon autoturism, dacă este cazul.


Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Nota:
➢ Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factura de gaze.
➢ Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factura la energie electrică.
  În cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se efectuează anchete sociale obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării următoarelor aspecte :


-solicitanții nu dețin altă formă de încălzire;
-din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale;
-solicitanții dețin contracte valabile, de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.


 
Tipizate
➢ Cerere și declarație pe propria răspundere;
➢ Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;


 
Program de Lucru:


➢ Luni și Marți – 9:00 – 12:00
➢ Miercuri și Joi – 13:00 – 16:00

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here